VuDucThanhLong

SNGLS/BTC Kỳ vọng lợi nhuận lên đến 161%

Giá lên
Ep: Under 400
Tp1: 864
Tp2: 999
Stoploss: 5% under EP

Vũ Đức Thành Long
t.me/Lvmvdtl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.