IVNcrypto

Long SNM

Giá lên
BINANCE:SNMBTC   SONM / Bitcoin
SNM/BTC
Buy : 131 - 135
Sell : 164 - 183
St-loss : 108
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.