Xu hướng hồi giá có thể đạt tới điểm TG, tuy nhiên chú ý điểm PO và đặt SL tại PO