Xu hướng hồi giá có thể đạt tới điểm TG , tuy nhiên chú ý điểm PO và đặt SL tại PO


INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures