Xu hướng hồi giá có thể đạt tới điểm TG , tuy nhiên chú ý điểm PO và đặt SL tại PO