VnRebates

SOLANA BUY

Giá lên
BINANCE:SOLUSD   Solana
Structure- Cấu trúc thị trường:
H1, m15 đồng pha tăng

Momentum- Động lượng:
Sóng giảm thoải dần

Set up:
Sau khi xuất hiện SellingClimax đã có thêm
1 nhịp Stopping volume và test cung thành công. Mua giá hiện tại target như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.