Dc717

Review market 26/1 Solana

Dc717 Cập nhật   
BINANCE:SOLUSDT.P   SOL / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Giai đoạn này Sol test lại trading range dưới, và có xu hướng tiếp cận range trên

Trading đơn giản, là nhìn Market structure, để xác nhận các vùng quan trọng, các biên trading range

và timing entry tại đó khi có xác nhận tín hiệu tại các vùng quan trọng đó

Tuân thủ vol, và Stop loss đặt sau trap, và chỉ entry sau khi có hành vi trap khung nhỏ

Không có người không kiên nhẫn nóng vội, chỉ có người không rõ hành vi giá!

tks!
Bình luận:
Quan sát thêm tikvol của volume để xác nhận vùng key quan trọng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.