gucci61

SOL take profit 1

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Lệnh sol mình limit trước đó đã take profit 1 lãi 4%
🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️🧏🏻‍♀️

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.