vytran111199

SOL đang quay trở lại vùng mua tốt

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Với mô hình giá 1-2-3, SOL đã có thể tiệm cận 220$. Sau đợt điều chỉnh nhẹ, SOL đang quay trở lại back test vùng kháng cự cũ, giờ đã trở thành hỗ trợ mới. Có thể mua vào SOL lúc này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.