Có 2 phương án về SOL cho holder:

- Đợi chart D về đúng vùng support và chờ signal xác định đảo chiều .

- Đi theo sóng nhỏ của chart 4H, vào vốn nhỏ và DCA dần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.