hoanganhchu

Dự kiến giá Dot theo sóng đẩy Elliot và Fibonacci mở rộng

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Ý tưởng dựa trên sóng đẩy Elliot .
Đã xác nhận xóng 1 và sóng 2 dựa trên Fibo thoái lui, qua đó dự kiến giá mục tiêu của sóng 3.