hoanganhchu

Dự kiến giá Dot theo sóng đẩy Elliot và Fibonacci mở rộng

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Ý tưởng dựa trên sóng đẩy Elliot .
Đã xác nhận xóng 1 và sóng 2 dựa trên Fibo thoái lui, qua đó dự kiến giá mục tiêu của sóng 3.


Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.