phambaduy

SOL-1D_ Bay bay bay

Giá lên
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
Solana mà bay tiếp thì nhiều ae đu bi h ăn đủ nhỉ :D
(Fibo + Eliot + Trend)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.