L2H_Investment

Nice opportunity to buy SOL before pump

L2H_Investment Pro Cập nhật   
BINANCE:SOLUSDT   SOL / TetherUS
SOL vẫn trong xu hướng UP trend. Cú dump vừa rồi chỉ là 1 cú điều chỉnh mà thôi. Kết thúc sóng hồi là cơ hội để mua vào.
Có 2 mức để chốt lợi nhuận theo mong muốn.
Chúc may mắn!
SOL is still in the UP trend. The last dump was just a correction. The end of the retracement is an opportunity to buy.
There are 2 levels to lock in the desired profit.
Good luck!
Bình luận: Buy at price 138 - 142
Bình luận: Bây giờ hoặc là lỡ kèo 158 - 160 :)
Giao dịch đang hoạt động: Bắt đáy 138.0 thì lại đẹp quá :))
Giao dịch đang hoạt động:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.