binancash

SPM có thể nhảy vào kiếm ly cafe

Giá lên
HOSE:SPM   CÔNG TY CỔ PHẦN SPM
Theo hệ thống alert của tôi thì SPM đã báo mua trong hôm nay.

Theo nhận định của tôi thì nên mua SPM bởi lẽ:
  • Giá của SPM đã giảm 1/3 nên việc hồi phục lại múc giá cũ là có thể
  • Biến thể mới xuất hiện và SPM thuộc lĩnh vực này nên là tiềm năng

Với nhận định trên cùng với số liệu hệ thống báo alert thì việc mua SPM sẽ có lời và giá mục tiệu trên 30K là có thể bán kiếm tiền cafe được.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.