DuyCandle

SPNS D1 với thiết lập RB

Giá lên
BATS:SPNS   Sapiens International Corporation N.V.
SPNS là chỉ số mới Break khỏi vùng phạm vi giá, xem chừng tình hình thứ 2 mở cửa Chúng ta bắt đầu với kèo này nếu giá ổn với chứng khoán Mỹ nhé Anh Chị.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.