GDLongVN

SPOT cổ phiếu mẽo

Giá lên
NYSE:SPOT   Spotify Technology S.A.
Nhận định cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư. Thận trọng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.