Viettrader_General

SPX chờ đợi breakout

FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
Nếu ko thể phá vở vùng đỉnh, mình mở Short khi break trend line 🤟
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.