Bao_bao

SPX500 AB=CD đã hoàn thành và có cơ hội vào lệnh sell

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
SPX500 AB=CD đã hoàn thành và có cơ hội vào lệnh sell
2620 là điểm vào lý tưởng, bây giờ giá đã bắt đầu đi xuống.
Do đó chúng ta có thể sell tại 2604, SL 2650
Mục tiêu 2520.