Bao_bao

SPX500 AB=CD đã hoàn thành và có cơ hội vào lệnh sell

Giá xuống
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
SPX500 AB=CD đã hoàn thành và có cơ hội vào lệnh sell
2620 là điểm vào lý tưởng, bây giờ giá đã bắt đầu đi xuống.
Do đó chúng ta có thể sell tại 2604, SL 2650
Mục tiêu 2520.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.