DuyCandles

SPX500 với phá vỡ đầu tiên EF H4 thiết lập hiếm xảy ra.

Giá lên
FX:SPX500   Chỉ số S&P 500
Đối với việc canh mau SPX500 đó là một điều rất tuyệt vời, bao giờ cũng thế, thị trường tăng trưởng của mã chứng khoán bao giờ cũng mang lại nhiều điều thuận lợi cho một thiết lập phá vỡ mức giá.
Vâng lại là thiết lập EF khung H4 cho cặp SPX500.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.