GKFXPrimeVN

Kịch bản cho Sp500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
chỉ số SP 500 đã test hoàn thành lần 3 và đang tạo mô hình 3 đỉnh
kịch bản cho SP500 lúc này là thiên về hướng short cho chỉ số này
mục tiêu có thể là đáy cũ vùng giá từ 2600-2600
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư tự cân nhắc vôn của mình và vào lệnh hợp lý
Cảm ơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.