GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Sp500 đang đi trong kỳ vọng cấu trúc tăng

Canh buy giá 2995, stop 2990, mục tiêu 3008, 3020

Nếu tin ra kỳ vọng thay đổi , sell stop 2990, mục tiêu 2970
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch