GKFXPrimeVN

Nhận định chiến lược SP500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Sau phiên thứ sáu giảm mạnh, hiện tại chỉ số này đang phục hồi lại.
Canh short ở vùng giá 2620 - 2650
mục tiêu : 2550
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc để quản trị rủi ro.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.