GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Chỉ số SP500 đang thể hiện cấu trúc tăng trong ngắn hạn

Tìm buy 2955, stop 2950, mục tiêu 2980

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dich
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.