GKFXPrimeVN

Chiến thuật giao dịch SP500

Giá lên
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Cặp SP500đang thay đổi cấu trúc từ giảm sang tăng

Tìm mua quanh vùng 2870, stop 2850, mục tiêu 2900

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch