SonLe_Trader-It-Noi

MUA CHỈ SỐ US500 - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Ngưng
- Giá đã False Break Level
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 5234
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 5248
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 5296 => Free Trade
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên tại Giá 5336 => Free Trade
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Giá đã chạm giá StopLoss sau khi dời lên tại 5336
Kết quả: Lãi (+0.6R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.