SonLe_Trader-It-Noi

MUA Chỉ Số US500 - Simple Price Action

Giá lên
SonLe_Trader-It-Noi Cập nhật   
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
- Xu Hướng: Tăng
- Động Lượng: Tăng
- Giá đã Pullback xong
=> MUA

Tỷ Lệ Risk / Reward : 1 / 2.5
Giao dịch đang hoạt động:
Dời StopLoss Lên Giá 5303
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Giá đã chạm StopLoss tại 5303
Kết quả: Lỗ (-0.2R)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.