Sinvestvn

SELL SPX500

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
SPX500 phá xuống mô hình giá Nêm tăng trên H4 => SELL