OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Cặp sp500 vẫn đang di chuyển tại điểm hổ trợ của kênh tăng 10 năm
Lướt sóng ngắn: buy vùng giá 2510 - 2530, mục tiêu 2600, stop loss 2490

Dài hạn: short khi giá breakout 2500, mục tiêu có thể 2300

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư tự cân nhắc rủi ro khi đầu tư.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.