OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Cặp sp500 vẫn đang di chuyển tại điểm hổ trợ của kênh tăng 10 năm
Lướt sóng ngắn: buy vùng giá 2510 - 2530, mục tiêu 2600, stop loss 2490

Dài hạn: short khi giá breakout 2500, mục tiêu có thể 2300

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư tự cân nhắc rủi ro khi đầu tư.