yanghooh09

bán khống ús500 mục tiêu 3200

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
vị thế duy nhất trong mt4 bán khống bán khống . gặp cản cứng trên khung tuần hợp nhất với trend line . thật kì lạ nếu không có điều chỉnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.