thanhnc85

S&P500: Canh sell

Giá xuống
OANDA:SPX500USD   Chỉ số S&P 500
Giá tiếp cận vùng mất cân bằng trên chart Ngày.
Canh sell khi giá phản ứng vùng này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.