longkuz

SRM LONG TRADE

Giá lên
BINANCE:SRMUSDT   None
SRM mua giá hiện tại, stoploss dưới đáy cũ
Entry: 0.765
Stoploss: 0.720

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.