Phamdong1969

SRM đã đi tới gần cuối tam giác cũng cố xu hướng.

Giá lên
FTX:SRMUSDT   Serum / USD Tether
Sau khi tạo đỉnh tại vùng 3.7$ SRM đã điều chỉnh gần 100% giá trị của chu kỳ tăng trước đó.
Mô hình giá đang đi tới cuối một tam giác cũng cố xú hướng.
Rất có thể SRM sẽ tăng trờ lại trong thới gian sắp tới!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.