VietSpeculator

STB- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Mua

Giá lên
HOSE:STB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
#1.
Xem lại idea về Vnindex trong profile này.
#2.
Vùng mua 1, 2 là các vùng cầu hỗ trợ mạnh.
Các vùng cản chéo phía dưới mạnh, đã được test thành công nhiều lần.
Tuân thủ quy tắc QTRR.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.