HOSE:STB   NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Phân tích cổ phiếu Vietnam: STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.
Shane đang thấy có một cơ hội giao dịch lướt sóng với làn sóng tăng giá (iii), màu xanh lá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.