Ninh-Do

Steem đợi tín hiệu break

BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Đợi tín hiệu break xong sóng hiệu chỉnh
Buy Sell như chart trên