Ninh-Do

Steem đợi tín hiệu break

BINANCE:STEEMBTC   Steem / Bitcoin
Đợi tín hiệu break xong sóng hiệu chỉnh
Buy Sell như chart trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.