Ninh-Do

Storm BTC vai đầu vai target ngắn hạn 20%

Giá lên
Buy zone: 120-125
Sellzone: 147