Ninh-Do

Storm sóng trung hạn

Buyzone: 80 81
Sellzone: Như các mốc fibo trên chart. Target hết sóng hồi đến từ fib 50-61.8
Bình luận: Storm vẫn target như chart cũ