GameonVentures

STRAT, Sóng hồi sóng 4 nhanh chóng

STRAT dường như chưa hết sóng hiệu chỉnh dài hạn, trong ngắn hạn STRAT đang có xu hướng kiểm lại các vùng Fibonacci để bắt đàu kiểm đáy lần nữa
Lưu ý vùng giật S&T có thể là đã kết thúc khu vực hiệu chỉnh dài hạn này, nên chúng ta cần theo dõi chặt chẽ ở vùng đánh dấu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.