Ninh-Do

Strat ngắn hạn

Với sóng Strat nhịp này mình đánh giá đã chạy 4 nhịp và còn 1 sóng 5 khoảng 10%
-Buyzone: 281x-283x
-Sellzone: Như hình
-Stoploss: 2790
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.