GameonVentures

SUB - M30 - Buy

Giá lên
GameonVentures Cập nhật   
BINANCE:SUBBTC   None
Mua tại ô màu xanh
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt mục tiêu lợi nhuận số 1, vòng tiếp theo
Bình luận:
Đã về mục tiêu mua số 2

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.