NhatHoang_DataAnalysis

Sushi là đồ thị có vùng điều chỉnh tốt và chờ mua lại được

Giá lên
BINANCE:SUSHIUSDT   SUSHI / TetherUS
- Sushi và vùng mua - dự kiến điều chỉnh 12/8 - 13/8 .
- Xu hướng chính tăng .

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.