URIFX

CHF: Mong chờ test đáy

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Price đang ở cần trên của channel, sự có gắng của Seller dường như kg break nổi vùng giá này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.