URIFX

CHF: Mong chờ test đáy

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Price đang ở cần trên của channel, sự có gắng của Seller dường như kg break nổi vùng giá này.