URIFX

SXY: Kỳ vọng giảm

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
Wave mong đợi: Complex, dao động trong channel.
Wave hiện tại: Correction của wave C hoặc X.
Plan:
+ Time: Vượt channel
+ Price: Giá thấp hơn đầu wave A.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.