URIFX

SXY: Nổ lục hoàn thành mô hình Ending Wedge

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
D1 show 1 mô hình lớn của EW. Trong khi đó, H1 break channel đi xuông. Bear chăng?