URIFX

SXY: Nổ lục hoàn thành mô hình Ending Wedge

Giá xuống
TVC:SXY   Chỉ số đồng Franc Thụy Sĩ
D1 show 1 mô hình lớn của EW. Trong khi đó, H1 break channel đi xuông. Bear chăng?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.