DuyCandles

SYY với thiết lập RB H4

Giá lên
BATS:SYY   Sysco Corporation
Chứng khoán Mỹ bao giờ cũng tạo ra những cơ hội có vẻ sẽ dễ hơn ngoại hối một chút nhưng vẫn phải có quản trị rủi ro nhé Anh Chị.
Biết ơn Anh Chị theo dõi ý tưởng này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.