Tramanh1996

SZC vùng chốt lời đẹp

HOSE:SZC   CTCP SONADEZI CHAU DUC
nền giá tăng mạnh chạm tới vùng 41.5. Là vùng chốt lời đẹp của nhịp 2 tăng giá từ vùng 33. Cần thời gian để hấp thụ, khuyến nghị chốt lời quanh vùng 41. Sẽ kê mua lại sau
- Bán: 41-41.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.