TrongLe

2 Đáy

Giá lên
HNX:TAR   TRUNG AN HI-TECH F
Mô hình 2 đáy đã phá vỡ, giá mục tiêu 43k
goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.