xuanhuongtt2010

TCB On The Way

Giá xuống
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
38 lượt xem
0
RSI phân kỳ + Volume Giảm + mô hình 3 đỉnh + giá đang được giữ chân khá yếu
2 kịch bản:
- KB1: giá break key level tăng > kịch bản giảm > 70%
- KB2: Giá break mô hình + retest thành công > kịch bản tăng> 30%
Bình luận: Sóng Elliot -> sóng 4, mục tiêu sóng 5 ~ 60k ( khả năng cụt)

Bình luận