xuanhuongtt2010

TCB On The Way

Giá xuống
xuanhuongtt2010 Cập nhật   
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
RSI phân kỳ + Volume Giảm + mô hình 3 đỉnh + giá đang được giữ chân khá yếu
2 kịch bản:
- KB1: giá break key level tăng > kịch bản giảm > 70%
- KB2: Giá break mô hình + retest thành công > kịch bản tăng> 30%
Bình luận:
Sóng Elliot -> sóng 4, mục tiêu sóng 5 ~ 60k ( khả năng cụt)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.