Tulamai

TCB- không nên cắt.

HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
lúc thị trường shake out thì tcb khá rung lắc. Tuy nhiên, điểm tích lũy tốt, cung có chút giảm.
kỳ vọng cổ phiếu tcb sẻ mở rộng bb lớn ở biên ngày mai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.