HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
49 lượt xem
0
cổ phiếu TCB phiên W1.
Đồ thị đang đi vào phiên điều chỉnh 3 sóng ABC phiên W1