youlimen1202

TCB 3 tháng sau. tháng 11/2021

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
TCB 3 tháng sau. tháng 11/2021 nhận định đạt mức giá 64k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.