hagonwuan

Dự báo giá lên của mã cổ phiếu TCB

Giá lên
HOSE:TCB   NH TMCP KY THUONG VN
Tôi xin phép sẽ không đi chi tiết như là vì sao giá lên hay vì sao giá xuống nên mong các bạn thông cảm và đón nhận ý tưởng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.